Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
+48 63 242 98 02 gama@sklepgama.pl PL / zł
Kategorie
PL / zł

Sklep Muzyczny Gama | Regulamin Gitary, Klawisze, Dętę, Nagłośnienie, Oświetlenie, Wyposażenie Stud | Regulamin sklepu


 
Regulamin sklepu muzycznego Gama Konin Regulamind PDF                Odstąpienie od umowy - zwrot towaru Zwrot towaru- odstapienie od umowy        Reklamacja towaro Reklamacja towaru Sprzedaż ratalna nie obejmuje towaru komisowego !

 

 Regulamin sklepu internetowego    -  sklepgama.pl
 

 
Spis treści :

  1. Postanowienia ogólne .
  2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.
  3. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
  4. Sposoby i terminy płatności za produkt.
  5. Koszt , sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu.
  6. Reklamacja produktu ( dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku ).
  7. Reklamacja produktu ( dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku ).
  8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
  9. Prawo odstąpienia od umowy ( dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku ).
10. Prawo odstąpienia od umowy ( dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku ).
11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.
12. Postanowienia końcowe.

 
 
 
Sklep  Internetowy    www.sklepgama.pl   dba  o prawa konsumenta. Konsument  nie  może  zrzec się   praw przyznanych  mu
w
Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach
Konsumenta  są  nieważne,  a  w ich  miejsce  stosuje  się przepisy  Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego  Regulaminu  nie  mają  na  celu wyłączać  ani  ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na
mocy  bezwzględnie wiążących  przepisów  prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
W  przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy i należy je stosować.
 
1. Postanowienia ogólne .
 
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepgama.pl prowadzony jest przez Robert Piguła

        prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą Sklep Muzyczny Gama Robert Piguła wpisaną do Centralnej
        Ewidencji i  Informacji  o  Działalność  Gospodarczej Rzeczypospolitej  Polskiej
prowadzonej  przez ministra właściwego do
        spraw  gospodarki posiadającą: adres miejsca wykonywania  działalności  i
 adres do doręczeń:  ul Krzywa 6, 62-500 Konin 
        NIP 665-235-95-46 REGON 525 342 524,    adres poczty elektronicznej: 
gama@sklepgama.pl, numer telefonu: 63 242 98 02 lub
        63 242 98 03 oraz numer faksu: 63 242 98 02 lub 63 242 98 03.
1.2.  Niniejszy  Regulamin  skierowany  jest zarówno  do  konsumentów,  jak  i  do  przedsiębiorców   korzystających  ze Sklepu
        Internetowego    (    z wyjątkiem   pkt.    11    Regulaminu,  który   skierowany   jest  wyłącznie  do     przedsiębiorców  ).
1.3.  Administratorem danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z   realizacją postanowień niniejszego Regulaminu  jest
        Usługodawca.Dane osobowe przetwarzane są w celach,w zakresie  i  w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności 
        opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. Każda
osoba, której dane
        osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 1.4. Definicje:
 1.1. Dzień roboczy                            – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1.2. Formularz rejestr                       – formularz   dostępny    w   Sklepie   Internetowym  umożliwiający   utworzenie Konta.
 1.3. Formularz zamówienia             – Usługa   Elektroniczna,   interaktywny   formularz  dostępny  w  Sklepie Internetowym.
        umożliwiający  złożenie   Zamówienia,  w  szczególności  poprzez   dodanie  Produktów  do  elektronicznego  koszyka oraz
        określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1.4. Klient  – (1) osoba  fizyczna posiadająca  pełną zdolność  do  czynności  prawnych, a  w wypadkach przewidzianych przez
        przepisy powszechnie  także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną  zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna;
        albo (3)  jednostka  organizacyjna nieposiadająca  osobowości  prawnej której ustawa
przyznaje zdolność prawną; - która
        zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1.5. Kodeks cywilny                        – ustawa  kodeks  cywilny z dnia  23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
 1.6.Konto – Usługa  Elektroniczna,  oznaczony  indywidualną  nazwą  ( loginem)  i  hasłem  podanym przez Usługobiorcę zbiór
       zasobów  w  systemie teleinformatycznym  Usługodawcy, w którym  gromadzone są  dane podane przez
Usługobiorcę oraz
       informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 1.7. Newsletter –Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna  świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
       poczty elektronicznej  e-mail,  która  umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie
       od  Usługodawcy  cyklicznych  treści  kolejnych  edycji  newslettera  zawierającego  informacje 
o  Produktach,  nowościach
       i promocjach w Sklepie Internetowym.
 1.8.Produkt– dostępna  w  Sklepie  Internetowym  rzecz  ruchoma  będąca  przedmiotem  Umowy Sprzedaży między Klientem
       a Sprzedawcą.
 1.9. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 1.10. Sklep internetowy          - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklepgama.pl
 1.11. Sprzedawca : Usługodawca           – Robert Piguła  prowadząca  działalność  gospodarczą pod firmą Sklep Muzyczny Gama Robert Piguła    wpisana  do   Centralnej   Ewidencji   i  Informacji  o   Działalności  Gospodarczej
          Rzeczypospolitej  Polskiej  prowadzonej  przez  ministra  właściwego  do   spraw  gospodarki, posiadająca: 
adres miejsca
          wykonywania działalności i  adres do doręczeń:  ul. Krzywa 6, 62-500 Konin, NIP 665-235-95-46, REGON
525342524, adres
          poczty   elektronicznej:  gama@sklepgama.pl,   numer  telefonu:   63 242 98 02 lub   63 242 98 03  oraz  
numer   faksu:
          63 242 98 02   lub   63 242 98 03.
 1.12 .Umowa sprzedaży          – umowa  sprzedaży  Produktu  zawierana  albo  zawarta   między  Klientem  a Sprzedawcą  za
          pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1.13. Usługa elektroniczna      – usługa  świadczona  drogą  elektroniczną   przez  Usługodawcę   na  rzecz    Usługobiorcy za
          pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1.14. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a  w  wypadkach  przewidzianych
          przez   przepisy  powszechnie  obowiązujące   także  osoba   fizyczna  posiadająca   ograniczoną   zdolność  do 
czynności
          prawnych;  (2)  osoba  prawna;  albo (3) jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,   której 
ustawa
          przyznaje  zdolność  prawną;             -     korzystająca    lub     zamierzająca     korzystać    z   Usług    i    Elektronicznej.
 1.15. Ustawa o prawach konsumenta ,Ustawa z  dnia  30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm.)
 1.16. Zamówienie   - oświadczenie  woli   Klienta   składane   za  pomocą   Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
          do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
        
2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.
 
 2.1. W Sklepie Internetowym dostępne  są następujące  Usługi  Elektroniczne:  Konto,   Formularz Zamówienia oraz Newsletter
 1.17. Konto – korzystanie  z   Konta  możliwe  jest  po  wykonaniu  łącznie  trzech  kolejnych  kroków  przez  Usługobiorcę – (  1)
         wypełnieniu  Formularza  Rejestracji,  (2) kliknięciu pola    „Utwórz konto”  oraz ( 3 potwierdzeniu  chęci  utworzenia Konta
         poprzez kliknięcie  w  link potwierdzający przesłany automatycznie na podany  adres   poczty elektronicznej. W  Formularzu
         Rejestracji niezbędne  jest  podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:  imię  i 
nazwisko/nazwa  firmy,
         adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),  adres   poczty
elektronicznej  oraz hasło  a także
         zaznaczenie  checkboxa  „Zapoznałem   się   i  w  pełni  akceptuję  regulamin”.  W  wypadku  
Usługobiorców  niebędących
         konsumentami  niezbędne  jest  także    podanie  nazwy  firmy  oraz  numeru  NIP .Konto  można  
także   założyć podczas
         składania   Zamówienia  poprzez  Formularz  Zamówienia,  oprócz  informacji  potrzebnych   dla 
zamówienia, obowiązkowo
         podając hasło.
 1.18. Usługa   Elektroniczna  Konto  świadczona   jest   nieodpłatnie  przez   czas  nieoznaczony.  Usługobiorca    ma   możliwość,
          w.każdej chwili i bez podania przyczyny,  usunięcia   Konta  (  rezygnacji  z Konta)  poprzez  wysłanie stosownego  żądania
          do   Usługodawcy,   w  szczególności   za   pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na adres:  gama@sklepgama.pl  lub też
          pisemnie na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin.
 1.19. Formularz Zamówienia    – korzystanie  z  Formularza  Zamówienia  rozpoczyna   się   z  momentem   dodania przez Klienta
         pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.Złożenie Zamówienia   następuje    po wykonaniu
         przez  Klienta  łącznie  dwóch kolejnych  kroków –  ( 1 )  po  wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu  na stronie 
         Sklepu   Internetowego  po   wypełnieniu  Formularza  Zamówienia pola  „Zamówienie   z  obowiązkiem   zapłaty”
– do tego 
         momentu   istnieje    możliwość  samodzielnej   modyfikacji  wprowadzanych  danych ( w  tym  celu  należy   kierować   się
         wyświetlan ymi   komunikatami   oraz  informacjami   dostępnymi   na   stronie  Sklepu   Internetowego ).   W   Formularzu
         Zamówienia  niezbędne   jest  podanie   przez  Klienta  następujących danych dotyczących Klienta:  imię  i  nazwisko/nazwa
         firmy,    adres  ( ulica,  numer  domu  /   mieszkania,  kod  pocztowy,  miejscowość,   województwo,  kraj  ),  adres   poczty
         elektronicznej,    numer telefonu    kontaktowego     oraz    danych   dotyczących    Umowy   sprzedaży:  Produkt / y,   ilość
         Produktu/ów,     miejsce   i   sposób   dostawy  Produktu/ów,   sposób   płatności.     W  wypadku    Klientów    niebędących
         konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy.
         
 1.20. Usługa   Elektroniczna   Formularz   Zamówienia  świadczona  jest    nieodpłatnie   oraz  ma  charakter  jednorazowy i ulega
          zakończeniu   z   chwilą    złożenia    Zamówienia   za   jego   pośrednictwem   albo z  chwilą   wcześniejszego  zaprzestania
          składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 1.21. Newsletter    – korzystanie z  Newslettera następuje  poprzez  zaznaczenie odpowiedniego  checkboxa  w  trakcie zakładania
          Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 1.22. Usługa    Elektroniczna  Newsletter  świadczona   jest  nieodpłatnie  przez czas  nieoznaczony.  Usługobiorca  ma  możliwość
        
 w  każdej   chwili  i  bez  podania  przyczyny,     wypisania  się  z  Newslettera   (rezygnacji z Newslettera) poprzez
wysłanie
         stosownego  żądania    do    Usługodawcy,  w    szczególności     za     pośrednictwem    poczty  elektronicznej   na    adres:
         gama@sklepgama.pl lub też pisemnie na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin.
 2.2. Wymagania   techniczne   niezbędne  do  współpracy  z  systemem teleinformatycznym,  którym posługuje  się  Usługodawca:
        (1) komputer,  laptop  lub  inne urządzenie  multimedialne z dostępem do  Internetu;(2) dostęp do poczty  elektronicznej;( 3)
        przeglądarka   internetowa    Mozilla Firefox  w  wersji  17.0  i   wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej,   Opera
        w wersji 12.0 i  wyższej,   Google Chrome  w  wersji 23.0.  i  wyższej,  Safari  w  wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna
        rozdzielczość  ekranu:  1024 x768; ( 5 )  włączenie  w  przeglądarce   internetowej  możliwości  zapisu  plików   Cookies  oraz
        obsługi Javascript.
 2.3. Usługobiorca  obowiązany  jest do korzystania  ze Sklepu Internetowego  w  sposób zgodny  z prawem  i  dobrymi obyczajami
        mając na  uwadze poszanowanie  dóbr  osobistych oraz praw autorskich   i  własności intelektualnej  Usługodawcy  oraz  osób
        trzecich.   Usługobiorca   obowiązany   jest   do   wprowadzania  danych   zgodnych   ze    stanem  faktycznym.  Usługobiorcę
        obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 1.23. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług  Elektronicznych     przez  Usługodawcę   oraz   pozostałe  reklamacje związanie
         z działaniem  Sklepu  Internetowego  ( z  wyłączeniem  procedury reklamacji Produktu,  która została wskazana
w pkt . 6  i 7
         Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
 1.24. pisemnie na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin;
 1.25. w   formie   elektronicznej   za   pośrednictwem      poczty elektronicznej     na   adres: gama@sklepgama.pl;
 1.26. Zaleca   się   podanie   przez   Usługobiorcę   w opisie   reklamacji:(1)   informacji   i   okoliczności   dotyczących   przedmiotu 
          
reklamacji  w   szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  nieprawidłowości;  ( 2 ) żądania   Usługobiorcy;  oraz ( 3) danych
          kontaktowych  składającego  reklamację     – ułatwi  to   i  przyspieszy rozpatrzenie reklamacji  przez Usługodawcę.  Wymogi
          podane   w   zdaniu  poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia   i   nie   wpływają  na  skuteczność  reklamacji   złożonych
          z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1.27. Ustosunkowanie   się   do   reklamacji  przez Usługodawcę    następuje   niezwłocznie,   nie   później   niż  w  terminie  14 dni
          kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 
 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
 
3.1. Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem,  a  Sprzedawcą  następuje po uprzednim złożeniu  przez Klienta 
Zamówienia 
         za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  3.2. Cena  Produktu  uwidoczniona  na stronie  Sklepu Internetowego podana  jest w złotych polskich  i zawiera podatki. O  łącznej 
        cenie  wraz  z  podatkami  Produktu  będącego  przedmiotem  Zamówienia,  a  także  o  kosztach dostawy ( w tym
opłatach za 
        transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy  nie można ustalić wysokości tych
opłat – o obowiązku
        ich  uiszczenia,  Klient  jest  informowany  na  stronach  Sklepu  Internetowego  w  trakcie składania
Zamówienia, w  tym także
        w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  1.28. Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem,  a  Sprzedawcą  następuje po uprzednim złożeniu przez  Klienta Zamówienia
          w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  1.29. Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  potwierdza  jego  otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje  Zamówienie
          do  realizacji.   Potwierdzenie  otrzymania  Zamówienia  i  jego  przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez   
przesłanie  przez
          Sprzedawcę  Klientowi  stosownej  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty  elektronicznej
          Klienta,  która  zawiera  co  najmniej  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do  realizacji oraz
          potwierdzenie  zawarcia  Umowy Sprzedaży.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje  zawarta
          Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3.4.  Utrwalenie,  zabezpieczenie   oraz   udostępnienie  Klientowi  treści  zawieranej  Umowy  Sprzedaży  następuje  poprzez  (  1 )
          
udostępnienie  niniejszego  Regulaminu  na stroni e Sklepu   Internetowego oraz  ( 2 )przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
          o  której  mowa w  pkt. 3.3.2.  Regulaminu.  Treść  Umowy Sprzedaży jest dodatkowo  utrwalona  i zabezpieczona w systemie
          informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 
 4. Sposoby i terminy płatności za produkt.
  
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1.30. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   1.31. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   1.32. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   1.33. Bank: ING
   1.34. Numer rachunku 68 1050 1735 1000 0090 8234 1489.
   4.2. Termin płatności:
   1.35. W   przypadku   wyboru  przez  Klienta   płatności    gotówką    przy  odbiorze  osobistym,    płatności   przelewem,   Klient
          
obowiązany  jest  do dokonania  płatności  w  terminie  do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   1.36. W  przypadku wyboru  przez Klienta płatności za pobraniem  przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
           płatności przy odbiorze przesyłki.
        
 5. Koszt , sposoby i termin dostawy oraz odbioru towaru.
  
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba  że  Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy  Produktu  ( w tym
         opłaty  za   transport,  dostarczenie   i  usługi  pocztowe  )  są wskazywane  Klientowi   na  stronach  Sklepu Internetowego w
         zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w  tym także  w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania
         się Umową Sprzedaży.
   5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
   5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1.37. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
   1.38. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
   1.39. Przesyłka paletowa.
   1.40. Odbiór osobisty dostępny  pod  adresem:      ul. Krzywa 6, 62-500 Konin – w  Dni  Robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00
           oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
   5.5. Termin    dostawy   Produktu   do  Klienta  wynosi do  14  Dni   Roboczych,  chyba   że   opisie danego Produktu lub w trakcie
          składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach  dostawy, terminem dostawy jest
          najdłuższy podany  termin,  który jednak nie  może przekroczyć  14 dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy
Produktu
          do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1.41. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   1.42. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   5.6. Termin  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu,
          Produkt   będzie   gotowy  do  odbioru przez  Klienta w terminie do 14 dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub
          w  trakcie składania  Zamówienia podano krótszy termin. W  przypadku Produktów o różnych terminach
gotowości do odbioru,
          terminem  gotowości  do   odbioru  jest   najdłuższy podany  termin, który  jednak nie  może  przekroczyć  
14  dni  roboczych.
          O  gotowości  Produktu  do  odbioru  Klient  zostanie   dodatkowo  poinformowany  przez   Sprzedawcę  
 poprzez   przesłanie
          stosownej   wiadomości    e-mail  na  podany  w  trakcie składania  Zamówienia  adres poczty elektronicznej
Klienta. Początek
          biegu  terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   1.43. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta sposobu   płatności  przelewem   - od  dnia  uznania  rachunku bankowego Sprzedawcy.
   1.44. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
 6. Reklamacja produktu.
 ( dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku ).
    6.1. Podstawa  i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec  Klienta  będącego osobą  fizyczną, który  nabywa  Produkt  w  celu 
          niezwiązanym   z   działalnością  zawodową  lub  gospodarczą,  z   tytułu   niezgodności   Produktu  z   Umową  Sprzedaży  są
          określone  powszechnie   obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
          warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze
zm.).
    6.2. Szczegółowe  informacje  dotyczące  odpowiedzialności  Sprzedawcy  z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz 
          uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”,
    6.3. Reklamacja  ( w  tym   także  zawiadomienie  o  niezgodności   Produktu z Umową Sprzedaży oraz  zgłoszenie odpowiedniego
           żądania   sposobu  doprowadzenia   Produktu  do  zgodności z Umową Sprzedaży lub  złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny 
           albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   1.45. pisemnie na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin;
   1.46. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gama@sklepgama.pl;
 
     6.4. Zaleca  się   podanie  przez  Klienta  w   opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
           szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia  Produktu  do zgodności z Umową
           Sprzedaży  lub   oświadczenia   o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  Umowy  Sprzedaży;  oraz  (3) danych
kontaktowych
           składającego  reklamację – ułatwi to i  przyspieszy   rozpatrzenie  reklamacji  przez   Sprzedawcę. Wymogi 
podane  w zdaniu
           poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
           pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    6.5. Sprzedawca ustosunkuje się  do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej 
           złożenia.  Brak  ustosunkowania   się   Sprzedawcy   w   powyższym  terminie oznacza,  że  Sprzedawca  uznał 
reklamację za
           uzasadnioną.
    6.6. W  przypadku,  gdy   do  ustosunkowania  się  przez  Sprzedawcę  do  reklamacji  Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta
           wynikających  z  niezgodności  Produktu  z Umową Sprzedaży niezbędne będzie  dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient
           zostanie  poproszony  przez  Sprzedawcę  o dostarczenie Produktu  na koszt Sprzedawcy na adres ul. Krzywa 6, 62-
500 Konin. 
           Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego  zamontowania
dostarczenie Produktu przez
           Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione,Klient obowiązany jest, po 
uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić
           Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
    6.7. Prośba  o  dostarczenie  Produktu, o której mowa  w  pkt. 6.6 Regulaminu  nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie
           się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.
 
 7. Reklamacja produktu.
 ( dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku ).
    7.1. Podstawa  i  zakres  odpowiedzialności  Sprzedawcy  względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną
          (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
    7.2. Sprzedawca  obowiązany  jest  dostarczyć  Klientowi  Produkt  bez  wad.  Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności
          Sprzedawcy  z  tytułu   wady  Produktu  oraz  uprawnień  Klienta  są  określone  na  stronie  Sklepu 
Internetowego w zakładce
         „Reklamacja towaru”.
    7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   1.47. pisemnie na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin;
   1.48. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gama@sklepgama.pl;
    7.4. Zaleca  się  podanie  przez  Klienta  w  opisie  reklamacji:  (1) informacji  i  okoliczności  dotyczących przedmiotu reklamacji, w
          szczególności  rodzaju   i daty   wystąpienia  wady;    (2)  żądania  sposobu  doprowadzenia  Produktu  do zgodności z Umową
          Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo   odstąpieniu  od   Umowy Sprzedaży;   oraz ( 3 ) danych  kontaktowych
          składającego reklamację –  ułatwi  to  i  przyspieszy  rozpatrzenie  reklamacji  przez  Sprzedawcę.   Wymogi  podane  w zdaniu
          poprzednim mają formę jedynie zalecenia i  nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
          reklamacji.
    7.5. Sprzedawca ustosunkuje się  do  reklamacji Klienta  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
           złożenia.   Brak  ustosunkowania  się    Sprzedawcy  w  powyższym  terminie  oznacza,  że  Sprzedawca  uznał 
reklamację  za
           uzasadnioną.
    7.6. W przypadku,  gdy do  ustosunkowania  się  przez  Sprzedawcę  do reklamacji  Klienta  lub  do  wykonania  uprawnień  Klienta
           wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę
           o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Krzywa 6, 62-500 Konin. Jeżeli jednak ze  
względu  na rodzaj wady
           rodzaj  Produktu  lub  sposób  jego  zamontowania  dostarczenie  Produktu  przez  Klienta  byłoby 
niemożliwe albo nadmiernie
          utrudnione, Klient  poproszony zostanie  o  udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
Produktu Sprzedawcy w miejscu,
          w którym Produkt się znajduje.
    7.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w  pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się
          Sprzedawcy  do  reklamacji  Klienta, o  którym  mowa  w pkt.  7.5  Regulaminu  oraz  nie  narusza  prawa 
Klienta  żądania  od
          Sprzedawcy  demontażu  wadliwego  Produktu   i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu
wymiany na wolny od wad
          lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] 
 8.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych roszczeń.
    8.1. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
          rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń oraz  zasady  dostępu  do  tych procedur  dostępne są w
siedzibach oraz na
          stronach  internetowych  powiatowych  ( miejskich )  rzeczników  konsumentów,  organizacji  społecznych, 
do  których   zadań
          statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami
          internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
          
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
          http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  
          http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
    8.2. Klient   będący    konsumentem   posiada   następujące   przykładowe   możliwości   skorzystania   z   pozasądowych sposobów
         
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1.49. Klient  uprawniony  jest  do  zwrócenia  się do  stałego  polubownego  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy
           z  dnia  15  grudnia  2000 r.  o  Inspekcji  Handlowej  ( Dz. U.  2001  nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu
          wynikłego z  zawartej  Umowy Sprzedaży.  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych
sądów konsumenckich określa
          rozporządzenie  ministra  sprawiedliwości z  dnia 25  września  2001 r.  w  sprawie  
określenia regulaminu organizacji i działania
          stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.
1214).
   1.50. Klient uprawniony  jest  do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
           grudnia 2000 r. o  Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego
           w  sprawie  polubownego  zakończenia  sporu  między  Klientem, a  Sprzedawcą.  Informacja
na  temat zasad i trybu procedury
           mediacji  prowadzonej  przez  wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej  dostępna  
jest  w  siedzibach oraz na stronach
           internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   1.51. Klient może  uzyskać bezpłatną  pomoc w  sprawie  rozstrzygnięcia  sporu  między  Klientem, a  Sprzedawcą , korzystając także
           z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych
           należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są pod
           przez  Federację  Konsumentów  pod  bezpłatnym  numerem  infolinii    konsumenckiej 
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie
           Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 
      9. Prawo odstąpienia od umowy.
         ( dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku ).
    9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne  oświadczenie
           w terminie dziesięciu dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 
przed jego upływem.
           Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   1.52. pisemnie na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin;
   1.53. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gama@sklepgama.pl;
    9.2. Przykładowy  wzór formularza  odstąpienia od  umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie
          od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
    9.3. Termin dziesięciodniowy,  w którym  konsument  może odstąpić  od  umowy,  liczy  się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia
           wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
    9.4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co
           strony  świadczyły,  ulega  zwrotowi  w stanie  niezmienionym,  chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu.
           Zwrot powinien  nastąpić  niezwłocznie,  nie  później  niż w  terminie czternastu dni
kalendarzowych. Jeżeli konsument dokonał
           jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty.
    9.5. Sprzedawca  zwróci  konsumentowi  wszystkie  dokonane  przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na
           wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że  konsument wskaże inny sposób.
Konsument może zwrócić
           Produkt Sprzedawcy na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin.
    9.6. Prawo  odstąpienia  od umowy   zawartej  na  odległość  nie  przysługuje  konsumentowi  w  wypadkach: (1) świadczenia usług
           rozpoczętego, za  zgodą  konsumenta, przed  upływem terminu,  o  którym  mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.3; (2) dotyczących
           nagrań  audialnych  i  wizualnych  oraz  zapisanych  na  informatycznych  nośnikach danych po usunięciu przez
konsumenta ich
           oryginalnego opakowania; (3) umów  dotyczących świadczeń, za  które cena  lub wynagrodzenie zależy
wyłącznie od ruchu cen
           na rynku finansowym; (4) świadczeń o  właściwościach określonych przez konsumenta w
złożonym przez niego zamówieniu lub
           ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie
mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
           ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie 
gier hazardowych.
 
 10.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
   10.1. Konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  może  w terminie  14 dni  kalendarzowych  odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:
   1.54. pisemnie na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin;
   1.55. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gama@sklepgama.pl;
   10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
   10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1.56. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.
Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   1.57. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
   10.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że
sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   10.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od
umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Krzywa 6, 62-500 Konin.
   10.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   10.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
    1.58. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
    1.59. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
    1.60. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
Strona 7 z 9
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia.
    10.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1.61. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie
żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych
niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 11.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie
będących konsumentami.
11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić
bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.
11.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym
także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu
płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem
korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od
przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest
zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu
nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie
będącego konsumentem zostaje wyłączona.
11.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego
oświadczenia.
Strona 8 z 9
11.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie
więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.
11.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2. Zmiana Regulaminu:
1.62. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.
1.63. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi
Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca
będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
1.64. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.
Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie
będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz
inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Strona 9 z 9
Opublikowano: